Stadgar

Foto: Kerstin Bergström.

Stadgar för Barbieringen
Reviderade att antas vid årsmöte 2014 och 2015

§ 1 Föreningens firma
Föreningens namn är Barbieringen med organisationsnummer 802447-3517.

§ 2 Föreningens ändamål
Barbieringen är en ideell förening, utan politisk och religiös anknytning  och har till sitt huvudsakliga ändamål att stimulera intresset och samlandet av Barbie.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att finnas tillgänglig med hemsida på Internet samt tillvarata och använda dess möjligheter för att underlätta och främja medlemmarnas behov av täta kontakter.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Sverige och den ort där kassören har sin hemvist.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och har betalat medlemsavgift enligt § 5.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årsmötet fastställer för nästkommande år.
Medlemsavgiften ska vara erlagd senast den 31 mars för det år medlemsavgiften avser.
Medlemsavgiften som ny medlem betalar efter den 1 oktober eller senare under året gäller som betald medlemsavgift även för nästkommande år.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter och två suppleanter.
Årsmötet väljer ordförande, för en mandattid om ett år, kassör, för en mandattid om två år, sekreterare, för en mandattid om två år, två ytterligare ledamöter om en mandattid på två år vardera och två suppleanter om en mandattid av två år vardera. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, webbadmininstratör och övriga uppdrag föreningen/styrelsen anser sig behöva. Vid förfall av ordinarie ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte eller vid behov, extra årsmöte. Har inte mandattiden gått ut vid nästa ordinarie årsmöte eller vid extra årsmöte sker fyllnadsval.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse till årsmötet för det senaste kalenderåret. Styrelsen förbereder och kallar till årsmöte.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid personval genom lottning. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, varav den ena ska vara kassören och som var och en för sig är firmatecknare.

§ 8 Arvoden och ersättningar
Inga arvoden betalas ut för styrelseuppdrag. Ersättningar för kostnader knutet till styrelseuppdraget ersätts mot kvitto om styrelsen eller årsmötet beslutat om det i förväg.
Om medlem önskar anordna Barbiemässa med ekonomisk garanti från föreningen, ska det ske i samråd med styrelsen. Styrelsen kan besluta att stå som ekonomisk garant för en mässa per år med ett belopp som årsmötet fastställer. Arrangör ska presentera budget för styrelsen i god tid innan mässan och redovisning ska ske efter anordnad mässa. Om styrelsen godkänner budget kan föreningen lämna en garanti. Redovisning ska ske med verifierade inkomster och utgifter för att garantin ska betalas ut i efterskott.

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast tre veckor före årsmötesdatum.

§ 10 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor.
Revisorn ska en vecka innan årsmötet avge sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast den 31 maj och utlyses av styrelsen. Dag och plats för årsmötet ska publiceras på föreningens hemsida, “Forum” så snart styrelsen har fattat beslutet.
Kallelse och fullmaktsformulär utsänds via e-post och ska vara medlem tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.
Kallelsen och fullmaktsformuläret ska samtidigt publiceras på föreningens hemsida under “Årsmöten”.
Samtliga årsmöteshandlingar, dagordning, årsberättelse, revisionsberättelse, budget, valberedningens förslag till styrelse, motioner med styrelsens förslag till beslut på inkomna motioner ska publiceras på föreningens hemsida senast fyra dagar före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 28 februari.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet. (röstberättigade medlemmar och godkända fullmakter)
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret (räkenskapsår = kalenderår).
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för innevarande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12a. Val av ordförande i föreningen för en mandattid av ett år.
12b. Val av kassör för en mandattid av två år.
12c. Val av sekreterare för en mandattid om två år.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år.
Styrelseledamöter väljs så att halva styrelsen ges mandattid t o m jämna årtal och halva styrelsen ges mandattid t o m ojämna årtal.
14. Val av revisor och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning och beslut om sammankallande, bör vara tre pers.
16. Inkomna motioner inom föreskriven tid och styrelsen förslag till beslut.
17. Motioner inkomna efter föreskriven tid tas upp för information.
18. Övriga frågor – om medlem önskar ta upp en fråga under övriga frågor ska det anmälas vid punkten 6. Fastställande av dagordning.
Beslut får inte fattas i ärenden som inte funnits med i kallelsen.
19. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelse. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan överlåtas genom fullmakt till annan person. Varje person kan dock inneha högst tre fullmakter. Fullmakten ska vara skriftlig och underskriven av den medlem som överlåter sin röst. Underskriften ska vara bevittnad. Medlem som inte betalat medlemsavgiften för året saknar rösträtt.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering)
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelse får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska muntligen eller skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat medlemsavgiften för året och efter påminnelse ej avhörts anses ha begärt sitt utträde med omedelbar verkan.

§ 17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala medlemsavgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning av annan anledning än utebliven medlemsavgift får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss tid av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fjorton dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom fjorton dagar efter beslutet.

Någon återbetalning av medlemsavgift sker inte vid medlems utträde eller vid uteslutning.

§ 18 Upplösning av förening
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål med inriktning till barn och något av radiohjälpens 90-konton.
Någon fördelning till medlemmar sker inte.
Kopia av årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.